Ábel, Ádám, Ágnes, Ágota, Árpád

Ábel


Az Ábel nevű emberek mindenben szeretnek a dolgok mélyére látni, mély belső hitük velük született. Alapvetően visszafogottak, zárkózottak és távolságtartóak és általában bizalmatlanok. Nagyvonalúságukat, érzékiségüket, függetlenségi vágyukat, lelkesedésüket a túlzások határozzák meg, indulataik is olykor túl hevesek. Egyébként javíthatatlan optimisták, akik csak a mának élnek és a pillanatnyi örömöket keresik, nem aggódnak a holnap miatt. Jól forgatják a szavakat, olykor ezt is túlzásba viszik, amit meg is bánnak. 

Túl sokat adnak a külsőségekre. Fő nehézségük a kitartás hiányából fakad, hajlamosak szétforgácsolni a tehetségüket és elpazarolni az idejüket. Szükségük van az akaraterejük és a határozóképességük tudatos erősítésére. Nyughatatlanságuk leküzdése és a türelem képességének erősítése a fő feladataik közé tartozik. Fölfedezhetik a harmónia, béke és a kiegyensúlyozottság gyökereit, ha visszatalálnak a természethez. Fel kell ismerniük a kihívásaikat, fel kell vállalniuk a konfliktusaikat és meg kell tanulniuk küzdeni és megbecsülni a pénz értékét.


ÁdámAz Ádám nevű emberek fő jellemzői a praktikai érzék, a rendszeretet, a módszeresség és a megbízhatóság. Vágyuk, hogy megtalálják azt a számukra megfelelő munkát, melyben kiélhetik termékenységre, hatékonyságra törekvő hajlamaikat. Üzleti téren jó képességeik lévén, szívesen foglakoznak pénzügyi vonatkozású dolgokkal. Fontos számukra a siker, az elismerés, rendkívül alaposak és határozottak. Tudnak bánni a szavakkal, rendkívül kommunikatívak, adnak a külsőségekre, de hiányzik jellemükből a kitartás. Szívesen elrejtik érzelmeiket az intellektusuk mögé. 

Gondjaik vannak az akaraterő és az ambíció területén, sokszor túl óvatosak és bizalmatlanok másokkal szemben, így előfordulhat, hogy sokáig halogatják döntéseiket, ezért kénytelenek meggondolatlan lépéseket tenni. Meg kell tanulniuk rugalmasan intézni ügyeiket, érzelmeiket felszínre engedve nyitottá, befogadóvá válni, és optimistán tekinteni a jövőbe. El kell sajátítaniuk az alkalmazkodás képességét és figyelembe venni, meghallgatni és elfogadni mások eltérő véleményét is. Be kell illeszteniük személyiségükbe a humanitást, az együttérzést és az önzetlenséget. Egyensúlyt kell teremteniük a hitükkel kapcsolatban, és nem szélsőségesen materialista módon, vagy túlmisztifikálva szemlélni a világot.


ÁgnesAz Ágnes nevű emberek munkabírása felülmúlhatatlan, rendkívüli akaraterő, cselekvési energia és kitartás jellemzi őket. Határaik kijelölése és tisztázása biztonságot jelent számukra. Bár becsvágyóak, óvakodnak egyedül vállalni a felelősséget. Az élet nagy rejtélyeire keresve a választ, vonzódnak a titokzatos témákhoz, a lélektanhoz. Alapvetően visszafogottak és zárkózottak, nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Individualisták, a függetlenségre és a szabadságra törekednek. Energiáik hirtelen felismerésekhez és spontán megoldásokhoz vezetik őket. Intuíciójuk által képesek a dolgokat különleges szemszögből szemlélni. Fontos, hogy energiáikat hasznos, kreatív módon vezessék le, olyan tevékenységgel, ami számukra örömöt jelent. Így képesek feszültségeiket levezetni. 

Hajlamosak az önelégültségre, mert sokszor figyelmen kívül hagyják mások véleményét, meglátásait. Úgy érzik, mindig nekik van igazuk. Nem könnyű velük élni, mert a közlékenység, a nyugodtság és a melegszívűség nehezükre esik. Hadilábon állnak a pénzzel kapcsolatban, meg kell tanulniuk megbecsülni, és nem túlbecsülni a pénz értékét. A küzdeni tudással és a konfliktusaik felvállalásával is feladataik lehetnek.


Ágota


Az Ágota nevű emberek számára nagyon fontos az igazság, őszinteség és tökéletesség. Könnyű visszaélni a jóindulatukkal, de a bizalmukat visszaszerezni csaknem lehetetlen. Végtelenül türelmesek és elnézők, könnyen egyezségre lehet velük jutni, megalkudni azonban nem képesek.  Alkotó szelleműek, minden gyakorlatiasságot nélkülöznek és telve vannak életerővel. Érzelmileg kiegyensúlyozottak és igényesek minden tekintetben. Javíthatatlan álmodozók, szeretnék, ha minden tökéletes lenne körülöttük. Becsületesek, kreatívak és előítéletektől, anyagi ambícióktól mentesek, az alantas érdekharcoktól függetlenek. Arra törekszenek, hogy a felesleges dolgokat elhárítsák, a problémákat, akadályokat kiküszöböljék. A bennük lévő képességeiket felszínre kell engedniük, az önkifejezési módjuk segítségével. 

Fejleszteniük kell az alaposság és a koncentráció képességét, rugalmassá kell válniuk és teret engedni a változásoknak. Az alkalmazkodás területén is hiányosságaik vannak és törekedniük kell arra is, hogy közlékennyé és melegszívűvé váljanak. Meg kell tanulniuk küzdeni a céljaikért, felvállalni a felelősséget konfliktusaikért és a kihívások elé bátran állni.Ákos
Az Ákos nevű emberek számára fontos az elismerés és a siker. Mindent, amit csinálnak, intenzíven és dinamikusan teszik. Nem tűrik a megalkuvást és a középszerűséget. Rendkívül sokoldalúak, több dologban is tehetségesek és jó kifejezőkészséggel rendelkeznek. Egyéniségükből fakadó adottságaikkal, eredeti ötleteikkel és túláradó energiáikkal képesek kitűnő vezetővé válni. A belső szabadságuk és függetlenségük mind testileg, mind lelkileg nélkülözhetetlen számukra.


Nem képesek azonban elmélyülni szinte semmiben, nincs elég türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz, ezáltal a külvilág joggal tartja felületesnek őket. Nyughatatlanok és nem túl optimisták. Több megértést, türelmet és érdeklődést kell tanúsítaniuk embertársaik iránt. Az érzéseiket sem szabad elrejteniük, mert ridegnek és távolságtartónak tarthatják őket. Előfordulhat, hogy zárkózottságuk miatt gátat állítanak az érvényesülésük felé vezető útra.


Áron
Az Áron nevű embereknek nagy az érvényesülési vágyuk, szeretnék ha elismernék őket, hatalomra és sikerre törekednek életük minden területén. Optimisták, tudnak örülni az életnek, csak a mának élnek, nem aggódnak a holnap miatt. Jóindulatúak és segítőkészek, kitűnő fantáziával és megnyerő modorral rendelkeznek. Szorgalmasak, megbízhatók és becsületesek, életüket a folyamatos munkafeladatok és azok megoldása tölti ki, mindenért keményen megdolgoznak.


A túlzások emberei, csapongók, mozgékonyak és hevesek, indulatukat olykor képtelenek fékezni. Rendkívül óvatosak és bizalmatlanok, ami megakadályozhatja őket abban, hogy megragadják a lehetőséget az áttörésre, mert képtelenek dönteni. Képesek elveszni a részletekben, előfordul, hogy kicsinyessé, korlátolttá és szőrszálhasogatóvá válnak. Fontos, hogy az akaraterejüket és a határozóképességüket erősítsék, valamint feszültségeiket levezessék.

Árpád
Az Árpád nevű emberek rendkívül megbízhatók, jó a praktikai érzék, nagy a rendszeretet és módszeresség jellemzi őket. Nem kedvelik a pazarlást és a felesleges akadékoskodást, az adott szavuk szent. Feladatuknak tekintik, hogy embertársaikon segítsenek, együttműködésre és megegyezésre mindig hajlandók, ezen tulajdonságok minden cselekedetükben megnyilvánulnak. Szeretik a természetet, a szép dolgokat, a formákat, színeket, fontosak számukra a kulturális események. Komoly műértők és nem ritkán, művészi hajlamaik is vannak. Szükségük van az akaraterejük és a határozóképességük tudatos erősítésére, hogy ne hirtelen, ésszerű megalapozottság nélkül hozzanak döntéseket. Tehetségüket felszínre engedve teljesedhet ki személyiségük és a feszültségeiket is könnyebben levezethetik. Fontos, hogy olyan témákat keressenek, amelyek örömmel, lelkesedéssel töltik el őket. Kevés a képzelőerejük, nem hisznek a változás, a fejlődés, és a tapasztalatok szerepében, félnek az élet teljes megélésétől, megismerésétől és megtapasztalásától, pedig ezek az egyéni kibontakozás részei. Nem szabad megfutamodniuk a kihívásaik és a konfliktusaik elől sem, mert ezek önbecsülésük és mások elismerésének feltételei.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése